BG MVC Model View Controller eğitim serisi yayında...

Ana sayfa > Programlama > Java Programlama > Veri türleri

Veri türleri

Temel veri türleri

Java'da toplam 8 farklı temel veri türü vardır:

 • byte : 8 bitlik işaretli sayılar içeren bir veri türüdür. -128 ile 127 arasında bir değer alır.
 • short : 16 bitlik işaretli sayılar içeren bir veri türüdür. -32,768 ile 32,767 arasında bir değer alır.
 • int : 32 bitlik işaretli sayılar içeren bir veri türüdür. -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasında bir değer alır.
 • long : 64 bitlik işaretli sayılar içeren bir veri türüdür. -9,223,372,036,854,775,808 ile 9,223,372,036,854,775,807 arasında bir değer alır.
 • float : 32 bitlik IEEE 754 formatında kayan noktalı yani ondalıklı sayıları tanımlayan bir veri türüdür.
 • double : 64 bitlik IEEE 754 formatında kayan noktalı yani ondalıklı sayıları tanımlayan bir veri türüdür.
 • boolean : Doğru (True) veya Yanlış (False) olmak üzere sadece 2 değer alabilen bir veri türüdür.
 • char : 16 bitlik Unicode karakterler içeren bir veri türüdür. 0-65,535 arasında bir değer alır.

Karakter dizileri (Strings)

8 temel veri türünün yanısıra, Java programlama dili java.lang.String sınıfı ile karakter dizisi (String) kullanımına olanak sağlar.

Bir karakter dizisi tanımlamak için aşağıdaki yapı kullanılır:

String str = "Karakter dizisi";

Yukarıdaki satırda; bir String nesnesi oluşturularak çift tırnak işaretleri arasında tanımlanan karakter dizisi bu nesneye atanır. String nesnelerine bir değer atandıktan sonra, bu değer değiştirilemez.

Ön tanımlı değerler

Bir değişken bildirimi yapılırken ilk değer vermek gerekli değildir. Değişkene bir ilk değer verilmediğinde, derleyici veri türüne bağlı olarak bu değişkene otomatik olarak sıfır veya null bir değer verir.

Aşağıda veri türlerine ait ön tanımlı değerler gösterilmektedir:

Veri türü  Ön tanımlı değer

byte     0
short    0
int     0
long     0L
float    0.0f
double    0.0d
char     '\u0000'
String    null
boolean   false

İlk değer verilmemiş lokal değişkenlere derleyici tarafından ön tanımlı bir değer verilmez. Lokal bir değişkene ilk değer atamadıysanız, kullanmadan önce mutlaka bir değer vermeniz gerekir. Aksi takdirde, programınız hata verir.

Sabit değerler (Literals)

Java'da temel veri türleri dilin bir parçası olduğundan ve herhangi bir sınıftan tanımlanmış bir nesne olmadığından, değişken bildirimlerinde new anahtar kelimesi kullanılmaz.

Sabit değer program kodu içinde yer alan ve programcılık anlamında herhangi bir işlem gerektirmeyen değerdir. Aşağıda temel veri türlerine ilk değer vermek için sabit değerlerin kullanılması gösterilmektedir.:

char cd = 'A';

int id = 15462;

boolean bd = true;

Tamsayı (Integer) sabitleri : Bir tamsayı sabiti long veri türünden olup L veya l harfi ile sona erer. Bu harf kullanılmazsa, int veri türünden tanımlanmış olur.

Byte, short, int ve long veri türleri tamsayı sabitlerinden oluşturulur. int veri türünden fazla değer alabilecek long veri türü long sabitlerinden oluşturulur. int sabitlerinde aşağıdaki sayı sistemleri kullanılır:

Onlu (Decimal) Sayı Sistemi: 0 ile 9 arasındaki 10 adet rakamın kullanılır.

Onaltılı (Hexadecimal) Sayı Sistemi: 0 ile 9 arasındaki 10 adet rakam ve A ile F arasındaki 6 adet harf kullanılır.

ikili (Binary) Sayı Sistemi: 0 ve 1 rakamları kullanılır.

int id = 12; /* onluk sayı sisteminde int değişken bildirimi */

int hexd = 0x3b; /* onaltılık sayı sisteminde int değişken bildirimi */

int bind = 0b011001; /* ikili sayı sisteminde int değişken bildirimi */

Ondalıklı sayı (floating point) sabitleri : Bir ondalık sayı sabiti float veri türünden olup F veya f harfi ile sona erer. Bu harf kullanılmazsa, double veri türünden tanımlanmış olur. Ayrıca, sabit sonuna D veya d harfide getirilebilir.

Ondalıklı sayı türleri (float ve double) üstlü olarak gösterebilmek için E veya e harfi ile de ifade edilebilir.

float fd = 4251.3f; /* float değişken bildiirmi */

double dd1 = 4251.3; /* double değişken bildirimi */

double dd2 = 4.2513e3; /* Üstlü gösterim double değişken bildirimi */

Karakter ve String sabitleri : char ve String sabitleri Unicode (UTF-16) karakterler içerebilir.

char sabitleri için tek, String sabitleri için çift tırnak işareti kullanılır.

Java programlama dilinde char ve String sabitleri için aşağıda gösterilen özel karakter değerleri (escape sequences) kullanılır:

Değer   Karakter karşılığı

\b    Backspace
\t    Tab
\n    Satır girişi
\f    Form girişi
\r    Enter
\"    Çift tırnak
\'    Tek tırnak
\\    Ters çizgi

Null sabitleri : Herhangi bir referans türü için değer olarak kullanılabilir. Temel veri türleri dışındaki tüm değişkenlere atanabilir.

Sınıf sabitleri : Sınıf adını .class ifadesinin başına ekleyerek elde edilir.

Sabitlerde alt çizgi kullanımı

Java SE 7 ve sonrasında, sayısal sabitlerin rakamları arasındaki herhangi bir yerde, istenen sayıda alt çizgi karakteri kullanılabilir.Bu özellik sayısal sabitlerin okunurluğunu kolaylaştırır.

Alt çizgilerin sayısal sabitlerde kullanımı gösteren örnekler aşağıdadır:

long ld = 9712_5632_8435_9514L;

long lhd = 0x54A2_2A4B_C3F5_3D7E;

long lbd = 0b00010110_11001011_10110101_11110110;