Veri Türleri

► Detaylı anlatım

Temel veri türleri

Java'da toplam 8 farklı temel veri türü vardır:

  • byte : 8 bitlik işaretli sayılar içeren bir veri türüdür. -128 ile 127 arasında bir değer alır.
  • short : 16 bitlik işaretli sayılar içeren bir veri türüdür. -32,768 ile 32,767 arasında bir değer alır.
  • int : 32 bitlik işaretli sayılar içeren bir veri türüdür. -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasında bir değer alır.
  • long : 64 bitlik işaretli sayılar içeren bir veri türüdür. -9,223,372,036,854,775,808 ile 9,223,372,036,854,775,807 arasında bir değer alır.
  • float : 32 bitlik IEEE 754 formatında kayan noktalı yani ondalıklı sayıları tanımlayan bir veri türüdür.
  • double : 64 bitlik IEEE 754 formatında kayan noktalı yani ondalıklı sayıları tanımlayan bir veri türüdür.
  • boolean : Doğru (True) veya Yanlış (False) olmak üzere sadece 2 değer alabilen bir veri türüdür.
  • char : 16 bitlik Unicode karakterler içeren bir veri türüdür. 0-65,535 arasında bir değer alır.

Karakter dizileri (Strings)

8 temel veri türünün yanısıra, Java programlama dili java.lang.String sınıfı ile karakter dizisi (String) kullanımına olanak sağlar.

Bir karakter dizisi tanımlamak için aşağıdaki yapı kullanılır:

String str = "Karakter dizisi";

Yukarıdaki satırda; bir String nesnesi oluşturularak çift tırnak işaretleri arasında tanımlanan karakter dizisi bu nesneye atanır. String nesnelerine bir değer atandıktan sonra, bu değer değiştirilemez.