İşlemciler

► Detaylı anlatım

İşlemciler, bir, iki veya üç değişken veya sabite işlem yaparlar.

İşlemci Kullanma Amacı         İşlemci Grubu Örnek

  =  Atama             Atama     int id1 = 21;
  
  +  Toplama            Aritmetik   int id1 = 7 + 9;
                           id1+=5;
                           String str1 = "bir" + "iki";
  
  -  Çıkarma            Aritmetik   int id1 = 5 - 2; 
  
  *  Çarpma             Aritmetik   int id1 = 16 * 3;
  
  /  Bölme             Aritmetik   int id1 = 36 / 3;
  
  %  Bölme işleminde kalanı verme  Aritmetik   int id1 = 15 % 6; 

  +  Pozitif değer işlemcisi    Tek elemanlı  int id1 = +8;

  -  Negatif değer işlemcisi    Tek elemanlı  int id1 = -12;  

  ++  Artırma: Bir değeri 1 artırır. Tek elemanlı  int id1 = 21; 
                           id1++; 

  --  Azaltma: Bir değeri 1 azaltır. Tek elemanlı  int id1 = 17; 
                           id1--; 

  !  Mantıksal değer değiştirme:  Tek elemanlı  boolean bd1 = false; 
    boolean değerin tersini alır.         boolean bd2 = !bd1; 

  ==  Eşit ise            Eşitlik    int id1=21, id2=17;
                           if(id1==id2) 
                             System.out.println("Eşit"); 
  
  !=  Eşit değilse          Eşitlik    if(id1 != id2)
                            System.out.println("Farklı");
  
  >  Büyük ise           İlişkisel   if(id1 > id2)
                            System.out.println("Büyük");
  
  >=  Büyük veya eşit ise      İlişkisel   if(id1 >= id2)
                            System.out.println("Büyük veya eşit");
  
  <  Küçük ise           İlişkisel   if(id1 < id2)
                            System.out.println("Küçük"); 
  
  <=  Küçük veya eşit ise      İlişkisel   if(id1 <= id2)
                            System.out.println("Küçük veya eşit"); 

  &&  AND              Koşul     if((id1!=id2) && (id1 > 10) && (id2 > 10))
                             System.out.println("Değişkenler 10'dan büyük ve farklı!");
  
  ||  OR              Koşul     if((id1 > 20) || (id2 > 20))
                             System.out.println("Değişkenlerin en az biri 20'den büyük!"); 
  
  ?:  3 değere işlem yapar     Koşul     System.out.println((id1>id2) ? id1 : id2);
     (if-then-else yerine)
		 
  instanceof                     nesne_adi instanceof sinif_arayüz_adi;

  &   AND              Bit      byte bd1 = 94, bd2 = 117;
                           System.out.println(bd1 & bd2);

  |   OR              Bit      System.out.println(bd1 | bd2); 

  ^   XOR              Bit      System.out.println(bd1 ^ bd2); 
  
  ~   Tüm bit değerlerini tersine  Bit      System.out.println(~bd1);
     çevirir (1 ise 0, 0 ise 1)  

  <<  İşaretli sayı sola kaydırma  Bit kaydırma  byte bd1 = 21;
                           System.out.println(bd1 << 2);  
  
  >>  İşaretli sayı sağa kaydırma  Bit kaydırma  System.out.println(bd1 >> 2);
  
  >>>  İşaretsiz sayı sağa kaydırma Bit kaydırma  System.out.println(bd1 >>> 2);  

İşlemci Öncelikleri

Bir komut satırında birden fazla işlemci yer aldığında, önceliği olan işlemci diğer işlemcilerden önce işlem görür.

Aşağıdaki tabloda en üst satırda yer alan işlemciler en yüksek işlemci önceliğine sahiptir. Satırlar aşağı doğru indikçe işlemci önceliği azalmaktadır. Aynı satırda yer alan işlemciler aynı işlemci özelliğine sahiptir.

expr++ expr--
++expr --expr +expr -expr ~ !
* / %
+ -
<< >> >>>
< > <= >= instanceof
== !=
AND &
OR ^
inclusive OR |
logical AND &&
logical OR 	||
?:
= += -= *= /= %= &= ^= |= <<= >>= >>>=