BG MVC Model View Controller eğitim serisi yayında...

Ana sayfa > Programlama > Java Programlama > Nesne

Nesne

Gerçek hayatımızda, çevremizde çok farklı nesneler yer almaktadır. Tüm nesnelerin 2 temel özelliği vardır:

Durum : Bir nesnenin isim, renk, boyut vb. özelliklerini gösterir.

Davranışlar : Bir nesnenin özelliklerini belirleyen veya değiştiren hareketleri gösterir.

Yazılım dünyasında ise, nesne kavramı nesneye dayalı programlama kavramını oluşturur. Öncelikle bir nesnenin özelliklerini ve bu özelliklere işlem yapan metotları içeren sınıf adı verilen bir yapı oluşturulur. Bir nesnenin durumu, yani sahip olduğu özellikler oluşturulan bir sınıf içindeki veri alanlarına yerleştirilir. Yine aynı sınıf içine yerleştirilen metotlarla bu özelliklere bir değer atanır, değiştirilir veya kullanılır.

Sınıf oluşturulduktan sonra bu sınıfa ait bir kopya elde edilerek sınıf içinde yer alan tüm veri ve metotlara erişim sağlanır.

Aşağıdaki örnekte, personel.java dosyasında personel adlı bir sınıf tanımlanmaktadır. Sınıfı kullanmak javaprog.java dosyasında ise bu sınıfa ait bir değişken oluşturularak sınıfın bir kopyası elde edilmektedir. Daha sonra, bu değişken yoluyla sınıf içindeki metodlar kullanılarak sınıftaki değişkenlere değer atanır ve bu değerler ekrana yazılır.


/* personel.java : Ana sınıf bildirimi */
public class personel {
 public String adi;  /* Sınıf dışından erişilebilen public değişken */
 public String soyadi; /* Sınıf dışından erişilebilen public değişken */
 private int yasi;   /* Sadece sınıf içinden erişilebilen private değişken */

 public void setBilgi(String cadi, String csoyadi, int cyasi) {
  adi = cadi;
  soyadi = csoyadi;
  yasi = cyasi;
 } 

 /* Sınıf dışından erişilebilen public metod */
 public String getBilgi() {
  return adi + " " + soyadi;
 }
 
 /* Sınıf dışından erişilebilen public metod */
 public int getPrivBilgi() {
  return yasi;
 }
 
 /* Sınıf dışından erişilebilen public metod */
 public void yazdirBilgi() {
  System.out.println("Okulumuz personeli: " + getBilgi() + " " + getPrivBilgi());
 } 
}


/* javaprog.java */
public class javaprog {
 public static void main(String args[]){
  /* Sınıfa ait değişken bildirimi ile sınıf kopyası elde etme */
  personel personel01 = new personel(); 
  /* Değişkenlere değer atama */
  personel01.setBilgi("Ahmet", "Kara", 27); 
  /* Değişkenleri ekrana yazma */
  personel01.yazdirBilgi(); /* personel sınıfı fonksiyonu çağrılır */
 }
}

Yukarıdaki iki dosyanın aynı dizin içinde yer alması yeterlidir. Komut satırında aşağıdaki satırları yazdığınızda program derlenir ve çalışır:

C:\>javac javaprog.java
C:\>java -Dfile.encoding=Cp857 javaprog
Okulumuz personeli: Ahmet Kara 27