İşlem satırı ve İfade

İşlem Satırı

main() fonksiyonu ve diğer fonksiyonlarda yer alan işlem satırlarına derleyici tarafından sıra ile işlem yapıldığından ve işlem satırlarının (;) işareti ile sona erdiğinden bahsetmiştik. Şimdi, işlem satırlarının hangi değerlerden oluşacağını incelemeye çalışacağız:

İşlem satırı bir değişken bildirimi, değişkene bir değer atama, aritmetik bir ifade, bir fonksiyon çağrısı veya bir döngü içerebilir.

int id1, id2, id3; /* Değişken bildirimi */
id1 = 4;      /* Değişkene değer atama */
id2 = 5;      /* Değişkene değer atama */
id3 = id1 + id2;  /* İfade */
fonk1();      /* Fonksiyon çağrısı */

Artık, ifade kavramından başlamak üzere, işlem satırında yer alabilecek kavramları sırasıyla incelemeye başlayabiliriz:

İfade Kavramı

İfade işlem satırlarını oluşturan kavramlardan biridir. Matematik derslerinizden hatırlayacağınız gibi, bir ifade değişken ve sabitlere aritmetik işlemciler yoluyla bir işlem yapmaktır. Aşağıdaki satırda görüldüğü gibi y değişkeni ile 2 sabiti toplanıp matematiksel bir ifade oluşturulmuş ve elde edilen değer x değişkenine atanmıştır:

x = y + 2; (Matematiksel ifade)

C programlama dilinde ifadenin bundan bir farkı yoktur. C dilinde program tanımladığınız değişken ve sabit değerlere işlemcileri kullanarak gereken işlemleri yapar. Burada bahsi geçen değişken, sabit ve işlemci kavramlarının aynı işlem satırında kullanılmasına ifade adı verilir.

Bu tanımlama teorik olarak yeterli olsa da, konunun daha iyi anlaşılması için şimdi, ifade kavramı içinde kullanılan değişkenlerin tanımlanmasını, bu değişkenlere değer atanmasını ve bu şekilde ifadenin oluşturulması işlemlerini sıra ile incelemeye çalışalım:

C'de ifade adı verilen kavram veri ve işlemcilerin birlikte kullanılmasından elde edilir.

Veri ise değişken ve/veya sabitlerden oluşur.

ifade = veriler + işlemciler

veriler = değişkenler + sabitler

İfade adı verilen yapı içinde, program değişken ve sabitlerden oluşan verilere işlemciler yoluyla bir işlem yapar. Artık, ifadeleri oluşturan veri kavramını incelemeye başlayabiliriz.