Ana sayfa > Programlama > C++ Programlama > Nesne

Nesne

► Detaylı anlatım

Nesne (Object) hakkında

Nesneye yönelik programlama (NYP) ile geliştirilen uygulamalarda program içinde, veriler ile verilere işlem yapacak olan fonksiyonlar (metodlar) sınıf (class) adı verilen yapılar içinde tanımlandıktan sonra bu sınıf türünden bir değişken (nesne) oluşturularak, bu nesne yoluyla sınıf içinde yer alan tüm değişken ve fonksiyonlara erişim sağlanır.

Bir nesne oluşturmadan önce, class anahtar kelimesini kullanarak nesnenin tüm değişken ve fonksiyonlarını gösteren genel yapısını tanımlamamız gerekir.

Sınıflar class anahtar kelimesi ile oluşturulur. Bir sınıf oluşturulduğunda, sınıf içindeki verilere yine sınıf içindeki fonksiyonların işlem yapmasını sağlayan yeni bir veri türü tanımlanmış olur.

Sınıf adı verilen bu yeni veri türü oluşturulduktan sonra, bu sınıfa ait nesne bildirimi yapılır. Bu işlem, int bir veri türünden değişken tanımlamaya benzer.

Nesne (Object) bildirimi

Nesne bildirimi 2 farklı yöntemle yapılabilir:

1. Nesne bildirimi sınıf bildirimi ile birlikte yapılır.

2. Sınıf bildirimi yapıldıktan sonra, sınıf adını kullanarak nesne bildirimi yapılır.

1. Sınıf bildirimi ile birlikte nesne bildirimi


class sinif {
 // Sadece sınıf fonksiyonlarının erişebileceği private değişkenler
 private: 
  int priid;
 // Sadece sınıf fonksiyonları ile türetilmiş sınıf fonksiyonlarının erişebileceği private değişkenler
 protected: 
  int proid;	
 // Sınıf fonksiyonları, türetilmiş sınıf fonksiyonları ve sınıf nesneleri erşim sağlayabilir.
 public: 
  int pubid;
	void deger_ata(int pid1, int pid2, int pid3);
  void deger_goster();
} nes;

Yukarıda, sinif adlı bir sınıfı oluşturulurken aynı zamanda sinif türünden nes adlı bir nesne tanımlanır.

2. Sınıf bildirimi yapıldıktan sonra nesne bildirimi

Bir sınıf tanımlayarak, yeni bir veri tipi oluşturduktan sonra, bu veri tipinden değişkenler oluşturmak için nesne bildirimi yapılır. Nesne bildirimi yapmak için sınıf adı ile birlikte oluşturulacak nesne adı kullanılır:

sınıf-adı nesne-adı

Aşağıdaki kod satırı sinif sınıfından nes adlı bir nesne oluşturur:


sinif nes;

Tanımlaması yaptığımız sınıf içindeki fonksiyonların sadece bildirimini yaptık. Bu fonksiyonların içinde yer alacak kodları yazabilmek için aşağıdaki genel yapıyı kullanmamız gerekir:

geri-dönüş-değeri sınıf-adı::fonksiyon-adı(parametre1, parametre2, ...)
{
 işlem satırı;
 .
 . 
}

Fonksiyon kodlarını tanımlayan ana yapı içinde yer alan :: işlemcisi bu fonksiyonun sol tarafta yer alan sınıfa ait olduğunu gösterir.

Şimdi, yukarıda tanımlamasını yaptığımız sınıf içinde yer alan fonksiyonların ana yapılarını da içeren programı oluşturmaya çalışalım:


#include <iostream>

using namespace std;

class sinif {
 private:
  // Bu değişkene sadece sinif içindeki fonksiyonlar erişim sağlayabilir.
  int priid;

 protected:
  // Bu değişkene sinif içindeki fonksiyonlar ile sinifana sınıfından türetilmiş sınıf fonksiyonları erişim sağlayabilir.
  int proid;

 public:
  // Bu değişkene sinif içindeki fonksiyonlar ve sinif sınıfından türetilmiş sınıf fonksiyonları ile
  // sinifana türünden ve türetilmiş sınıf türünden oluşturulmuş nesneler doğrudan erişim sağlayabilir.
  int pubid;
  void deger_ata(int pid1, int pid2, int pid3)
  {
   priid = pid1; proid = pid2; pubid = pid3;
   cout << "sinif değişkenlerine değer atama: " << priid << " " << proid << " " << pubid << endl;
  }
  void deger_goster()
  {
   cout << "sinif değişken değerleri: " << priid << " " << proid << " " << pubid << endl;
  }
};

int main(void)
{
 sinif nes;

 cout << "nes değişkeninin sinif elemanlarına erişimi:" << endl;
 cout << "--------------------------------------------" << endl;
 nes.deger_ata(7, 21, 135);
 nes.deger_goster();

 // nes.priid = 954; // Derleme hatası verir (Nesne sınıf içindeki private değişkene doğrudan erişim sağlayamaz).
 // nes.proid = 954; // Derleme hatası verir (Nesne sınıf içindeki protected değişkene doğrudan erişim sağlayamaz).
 nes.pubid = 954;  // Nesne sınıf içindeki public değişkene doğrudan erişim sağlar.

 nes.deger_goster();

 return 0;
}

Yukarıdaki programı derleyip çalıştırdığımızda, aşağıdaki ifadeleri ekrana yazar:

nes değişkeninin sinif elemanlarına erişimi:
--------------------------------------------
sinif değişkenlerine değer atama: 7 21 135
sinif değişken değerleri: 7 21 135
sinif değişken değerleri: 7 21 954

Program, sinif adlı bir sınıf oluşturur. Sınıf içinde de private, protected ve public olmak üzere üç adet değişken ve bu değişkenlere değer atayan ve ekranda gösteren iki adet fonksiyon tanımlar.

Program çalışmaya başladığında, sinif cinsinden nes adlı bir nesne tanımlar. Nesne yoluyla, sınıf fonksiyonlarını çağırarak, önce deger_ata() fonksiyonu ile sınıf içindeki değişkenlere birer değer atar, sonra deger_goster() fonksiyonu ile değişken değerlerini ekrana yazar. Nesne yoluyla sınıf içindeki pubid adlı public değişkene 954 değeri atar. Sınıf içinde yer alan private ve protected değişkenlere doğrudan nesne yoluyla erişim sağlamaya çalışırsa, program derleme hatası verir. Sonra, deger_goster() fonksiyonu ile değişken değerlerini tekrar ekrana yazar.

Bir sınıftan oluşturulmuş nesneler ayrı bir sınıf kopyası üzerinde işlem yaptığından, farklı nesnelere ait değişken değerlerinin birbiri ile ilgisi yoktur.

Bir sınıf içinde yer alan üye fonksiyonların, aynı sınıf içinde yer alan diğer fonksiyon ve değişkenlere erişim için nokta (.) işlemcisini kullanmasına gerek yoktur.

Bir sınıftan oluşturulan nesne yoluyla sınıf içinde yer alan private ve protected değişken ve fonksiyonlara direk erişim sağlanmaz, bu erişim aynı sınıf içinde yer alan üye fonksiyonlar yoluyla sağlanır.

Nesneleri birbirine atama

Bir sınıftan oluşturulmuş olan nesneleri birbirine atayabilirsiniz. Bu durumda, kopyalama birebir yapılır. Atama işlemcisinin sağında yer alan nesnelere ait değerler işlemcinin sol tarafında yer alan nesneye atanır.

Şimdi, bu özelliği bir örnek üzerinde incelemeye çalışalım:


#include <iostream>

using namespace std;

class sinif {
  int id;

 public:
  void deger_ata(int pid) { id = pid; }
  void deger_goster() { cout << id << endl; }
};

int main(void)
{
 sinif nes1, nes2;

 nes1.deger_ata(17);

 nes2 = nes1;

 nes1.deger_goster();
 nes2.deger_goster();

 return 0;
}

Yukarıdaki programı derleyip çalıştırdığımızda, aşağıdaki ifadeleri ekrana yazar:

17
17

Program sinif sınıfından 2 adet nesne oluşturur. İlk nesneye bir değer atadıktan sonra, ilk nesne ikinci nesneye atanır. Her iki nesnede yer alan ve aynı değere sahip değişken değerleri ekrana yazılır.