Ana sayfa > Programlama > Windows API Programlama > WinAPI örnek kodlar > winapi_ornek00022

Windows API örnek kodlar

Satır (Item) yüksekliği değişken ListView (ImageList yoluyla)

Bir Windows API programında kullanılan ListView kontrolünün satır (item) yüksekliğini değiştirmek için, ImageList_Create() fonksiyonu ile oluşturduğumuz resim listesini ListView_SetImageList() fonksiyonu ile ListView kontroluna atayabiliriz. Resim listesinin yüksekliği ListView kontrolunun yüksekliğini belirler.

Programda yer alacak main.c dosyasının içeriği aşağıdaki şekilde olacaktır:

main.c


#if defined(UNICODE) && !defined(_UNICODE)
  #define _UNICODE
#elif defined(_UNICODE) && !defined(UNICODE)
  #define UNICODE
#endif

// commctrl.h içindeki bazı verilerin kullanımı için gerekli
#define _WIN32_WINNT 0x0601
#define _WIN32_IE 0x0501

#define IDC_LISTVIEW 1001

#include <tchar.h>
#include <windows.h>
#include <commctrl.h>
#include <stdio.h>

HWND hwndListView;
HIMAGELIST hImgList;

// Declare Windows procedure
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
// ListView doldurma
void FillListView(HWND hwnd);
// ListView satır yüksekliğini ayarlama
void bg_SetRowHeight(HWND hLV, int iRowHeight);

// Make the class name into a global variable
TCHAR szClassName[ ] = _T("CodeBlocksWindowsApp");

int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
           HINSTANCE hPrevInstance,
           LPSTR lpszArgument,
           int nCmdShow)
{
  HWND hwnd;        /* This is the handle for our window */
  MSG messages;      /* Here messages to the application are saved */
  WNDCLASSEX wincl;    /* Data structure for the windowclass */

  /* The Window structure */
  wincl.hInstance = hThisInstance;
  wincl.lpszClassName = szClassName;
  wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;   /* This function is called by windows */
  wincl.style = CS_DBLCLKS;         /* Catch double-clicks */
  wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);

  /* Use default icon and mouse-pointer */
  wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
  wincl.lpszMenuName = NULL;         /* No menu */
  wincl.cbClsExtra = 0;           /* No extra bytes after the window class */
  wincl.cbWndExtra = 0;           /* structure or the window instance */
  /* Use Windows's default colour as the background of the window */
  wincl.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR_BACKGROUND;

  /* Register the window class, and if it fails quit the program */
  if (!RegisterClassEx (&wincl))
    return 0;

  /* The class is registered, let's create the program*/
  hwnd = CreateWindowEx (
      0,          /* Extended possibilites for variation */
      szClassName,     /* Classname */
      _T("Satır yüksekliği değiştirilmiş Listview"),    /* Title Text */
      WS_OVERLAPPEDWINDOW, /* default window */
      CW_USEDEFAULT,    /* Windows decides the position */
      CW_USEDEFAULT,    /* where the window ends up on the screen */
      440,         /* The programs width */
      330,         /* and height in pixels */
      HWND_DESKTOP,    /* The window is a child-window to desktop */
      NULL,        /* No menu */
      hThisInstance,    /* Program Instance handler */
      NULL         /* No Window Creation data */
      );

  /* Make the window visible on the screen */
  ShowWindow (hwnd, nCmdShow);

  /* Run the message loop. It will run until GetMessage() returns 0 */
  while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))
  {
    /* Translate virtual-key messages into character messages */
    TranslateMessage(&messages);
    /* Send message to WindowProcedure */
    DispatchMessage(&messages);
  }

  /* The program return-value is 0 - The value that PostQuitMessage() gave */
  return messages.wParam;
}

/* This function is called by the Windows function DispatchMessage() */
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  switch (message)         /* handle the messages */
  {
    case WM_CREATE:
    {
       hwndListView = CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE , WC_LISTVIEW, "",
                 WS_CHILD | LVS_REPORT | WS_VISIBLE,
                 10, 10, 400, 265, hwnd,
                 (HMENU)IDC_LISTVIEW, NULL, NULL);
       ListView_SetExtendedListViewStyle(hwndListView, LVS_EX_FULLROWSELECT | LVS_EX_GRIDLINES);

       FillListView(hwndListView);
       bg_SetRowHeight(hwndListView, 20);

       break;
    }

    case WM_DESTROY:
       PostQuitMessage (0);    /* send a WM_QUIT to the message queue */
       break;
    default:            /* for messages that we don't deal with */
      return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
  }

  return 0;
}

void FillListView(HWND hwnd)
{
 LVCOLUMN lvc;
 LVITEM lvI;
 int idCol=4, idItem=10;
 char cdizi[15];
 int id1, id2;

 // LVCOLUMN structure için ilk değer atama işlemlerini yapar.
 lvc.mask = LVCF_FMT | LVCF_WIDTH | LVCF_TEXT | LVCF_SUBITEM;
 lvc.cx = 98;      // Sütun genişliği değeri
 lvc.pszText = cdizi;
 lvc.cchTextMax = sizeof(cdizi);
 lvc.fmt = LVCFMT_LEFT; // Sütunları sol tarafa ayarlar

 // Sütun ekleme işlemleri
 for (id1=0; id1<idCol; id1++) {
    lvc.iSubItem = id1;
    sprintf(cdizi, "%s%d", "Column", id1+1);
    lvc.pszText = cdizi;
    // Sütun ekleme işlemi
    ListView_InsertColumn(hwnd, id1, &lvc);
 }

 // LVITEM structure için ilk değer atama işlemlerini yapar.
 lvI.mask   = LVIF_TEXT | LVIF_STATE;
 lvI.stateMask = 0;
 lvI.iSubItem = 0;
 lvI.state   = 0;

 // Satır ekleme işlemleri
 for (id1=0; id1<idItem; id1++) {
    lvI.iItem = id1;
    sprintf(cdizi, "%s%d", "Item", id1+1);
    lvI.pszText  = cdizi;
    // İlk sütun için öğe ekleme işlemleri
    ListView_InsertItem(hwnd, &lvI);

    // Diğer sütunlar için öğe ekleme işlemleri
    for (id2=1; id2<idCol; id2++) {
      sprintf(cdizi, "%s%d-%d", "SubItem", id1+1, id2+1);
      ListView_SetItemText(hwnd, id1, id2, cdizi);
    }
 }
}

// ListView satır yüksekliğini ayarlama
void bg_SetRowHeight(HWND hLV, int iRowHeight)
{
 ImageList_Destroy(hImgList);
 hImgList = ImageList_Create(1, iRowHeight, ILC_COLOR, 0, 1);
 ListView_SetImageList(hLV, hImgList, LVSIL_SMALL);
}

Program derleyip çalıştırdığımızda aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsü karşımıza gelecektir:

Programın kaynak kodları

Programın exe dosyası