Ana sayfa > Programlama > Windows API Programlama > WinAPI örnek kodlar > winapi_ornek00021

Windows API örnek kodlar

Edit kontrolu (Sınır, arka plan ve metin rengi değişebilen)

Bir Windows API programında, bir Edit kontrolunun arka plan ve metin renklerini kontrolun içinde bulunduğu pencerenin mesaj fonksiyonunda WM_CTLCOLOREDIT mesajına işlem yaparak, dış çerçeve rengini ise subclassing işlemi için oluşturulan fonksiyonda WM_NCPAINT ve WM_NCCALCSIZE mesajlarına işlem yaparak değiştirebiliriz.

Programda yer alacak main.c dosya içeriği aşağıdaki şekilde olacaktır:

main.c


#if defined(UNICODE) && !defined(_UNICODE)
  #define _UNICODE
#elif defined(_UNICODE) && !defined(UNICODE)
  #define UNICODE
#endif

#define _WIN32_WINNT 0x0501
#define _WIN32_IE 0x0501

#include <tchar.h>
#include <windows.h>
#include <commctrl.h>

#define IDC_EDIT 1001

/* Declare Windows procedure */
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
/* Subclassing fonksiyon bildirimi */
LRESULT CALLBACK ControlBorderProc (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam, UINT_PTR uIdSubclass, DWORD_PTR dwRefData);

/* Make the class name into a global variable */
TCHAR szClassName[ ] = _T("CodeBlocksWindowsApp");

HWND hwndEdit;

int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
           HINSTANCE hPrevInstance,
           LPSTR lpszArgument,
           int nCmdShow)
{
  HWND hwnd;        /* This is the handle for our window */
  MSG messages;      /* Here messages to the application are saved */
  WNDCLASSEX wincl;    /* Data structure for the windowclass */

  /* The Window structure */
  wincl.hInstance = hThisInstance;
  wincl.lpszClassName = szClassName;
  wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;   /* This function is called by windows */
  wincl.style = CS_DBLCLKS;         /* Catch double-clicks */
  wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);

  /* Use default icon and mouse-pointer */
  wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
  wincl.lpszMenuName = NULL;         /* No menu */
  wincl.cbClsExtra = 0;           /* No extra bytes after the window class */
  wincl.cbWndExtra = 0;           /* structure or the window instance */
  /* Use Windows's default colour as the background of the window */
  wincl.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR_BACKGROUND;

  /* Register the window class, and if it fails quit the program */
  if (!RegisterClassEx (&wincl))
    return 0;

  /* The class is registered, let's create the program*/
  hwnd = CreateWindowEx (
      0,          /* Extended possibilites for variation */
      szClassName,     /* Classname */
      _T("Edit (Renkleri değişebilen)"), /* Title Text */
      WS_OVERLAPPEDWINDOW, /* default window */
      CW_USEDEFAULT,    /* Windows decides the position */
      CW_USEDEFAULT,    /* where the window ends up on the screen */
      400,         /* The programs width */
      300,         /* and height in pixels */
      HWND_DESKTOP,    /* The window is a child-window to desktop */
      NULL,        /* No menu */
      hThisInstance,    /* Program Instance handler */
      NULL         /* No Window Creation data */
      );

  /* Make the window visible on the screen */
  ShowWindow (hwnd, nCmdShow);

  /* Run the message loop. It will run until GetMessage() returns 0 */
  while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))
  {
    /* Translate virtual-key messages into character messages */
    TranslateMessage(&messages);
    /* Send message to WindowProcedure */
    DispatchMessage(&messages);
  }

  /* The program return-value is 0 - The value that PostQuitMessage() gave */
  return messages.wParam;
}

/* This function is called by the Windows function DispatchMessage() */
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  switch (message)         /* handle the messages */
  {
     case WM_CREATE:
     {
       // Sadece rakam girilebilen Edit kontrolu
       hwndEdit = CreateWindowEx(0, "EDIT", "",
               WS_CHILD | WS_VISIBLE, 20, 20, 200, 20,
               hwnd, (HMENU) IDC_EDIT, NULL, NULL);

       SetWindowSubclass(hwndEdit, ControlBorderProc, 0, 0);
       SetWindowPos(hwndEdit, NULL, 0, 0, 0, 0, SWP_NOMOVE | SWP_NOSIZE | SWP_FRAMECHANGED);
     }
     break;

     case WM_CTLCOLOREDIT:
     {
       if (lParam==(LPARAM)hwndEdit) {
         HDC hdcStatic = (HDC) wParam;
         SetTextColor(hdcStatic, RGB(250, 250, 250));
         SetBkColor(hdcStatic, RGB(255, 200, 0));
         return (INT_PTR)CreateSolidBrush(RGB(255, 200, 0));
       }
     }
     break;

     case WM_DESTROY:
       PostQuitMessage (0);    /* send a WM_QUIT to the message queue */
       break;

     default:            /* for messages that we don't deal with */
       return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
  }

  return 0;
}

// Subclassing fonksiyonu
LRESULT CALLBACK ControlBorderProc (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam, UINT_PTR uIdSubclass, DWORD_PTR dwRefData)
{
 switch (message) {
   case WM_NCPAINT:
   {
     RECT rect;
     HDC hdc;

     hdc = GetWindowDC(hwnd);
     GetWindowRect(hwnd, &rect);
     OffsetRect(&rect, -rect.left, -rect.top);
     FrameRect(hdc, &rect, CreateSolidBrush(RGB(210, 0, 160)));
     ReleaseDC(hwnd, hdc);
     return 0;

     break;
   }

   case WM_NCCALCSIZE:
     if(lParam) {
       NCCALCSIZE_PARAMS* sz = (NCCALCSIZE_PARAMS*)lParam;
       InflateRect(&sz->rgrc[0], -1, -1);
       return 0;
     }
     break;

   break;
 }

 return DefSubclassProc(hwnd, message, wParam, lParam);
}

Program derleyip çalıştırdığımızda aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsü karşımıza gelecektir:

Programın kaynak kodları

Programın exe dosyası