Ana sayfa > Programlama > Windows API Programlama > WinAPI örnek kodlar > winapi_ornek00007

Windows API örnek kodlar

Satır yüksekliği değişken ListView (Subclassing işlemi ile)

Bir Windows API programında kullanılan ListView kontrolünün satır (item) yüksekliğini değiştirmek için, ListView kontrolünü LVS_OWNERDRAWFIXED özelliği ile tanımlayıp, ListView kontrolünün içinde bulunduğu pencerenin fonksiyonunda WM_MEASUREITEM mesajına işlem yapabiliriz.

Programda yer alacak main.c dosyasının içeriği aşağıdaki şekilde olacaktır:

main.c


#if defined(UNICODE) && !defined(_UNICODE)
  #define _UNICODE
#elif defined(_UNICODE) && !defined(UNICODE)
  #define UNICODE
#endif

// commctrl.h içindeki bazı verilerin kullanımı için gerekli
#define _WIN32_WINNT 0x0601
#define _WIN32_IE 0x0501

#define IDC_LISTVIEWOWNER 1001

#define RENKSUTUN01 RGB(240,230,140)
#define RENKSUTUN02 RGB(229,223,107)
#define SELECTBG RGB(190,240,60)
#define SELECTFONT RGB(255,255,255)
#define RENKFONT RGB(50,50,50)

#include <tchar.h>
#include <windows.h>
#include <commctrl.h>
#include <stdio.h>

HWND ListViewOwner;

/* Declare Windows procedure */
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
void FillListView(HWND hwnd);
LRESULT CALLBACK ListViewProc (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam, UINT_PTR uIdSubclass, DWORD_PTR dwRefData);

/* Make the class name into a global variable */
TCHAR szClassName[ ] = _T("CodeBlocksWindowsApp");

int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
           HINSTANCE hPrevInstance,
           LPSTR lpszArgument,
           int nCmdShow)
{
  HWND hwnd;        /* This is the handle for our window */
  MSG messages;      /* Here messages to the application are saved */
  WNDCLASSEX wincl;    /* Data structure for the windowclass */

  /* The Window structure */
  wincl.hInstance = hThisInstance;
  wincl.lpszClassName = szClassName;
  wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;   /* This function is called by windows */
  wincl.style = CS_DBLCLKS;         /* Catch double-clicks */
  wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);

  /* Use default icon and mouse-pointer */
  wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
  wincl.lpszMenuName = NULL;         /* No menu */
  wincl.cbClsExtra = 0;           /* No extra bytes after the window class */
  wincl.cbWndExtra = 0;           /* structure or the window instance */
  /* Use Windows's default colour as the background of the window */
  wincl.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR_BACKGROUND;

  /* Register the window class, and if it fails quit the program */
  if (!RegisterClassEx (&wincl))
    return 0;

  /* The class is registered, let's create the program*/
  hwnd = CreateWindowEx (
      0,          /* Extended possibilites for variation */
      szClassName,     /* Classname */
      _T("Satır yüksekliği değiştirilmiş Listview"),    /* Title Text */
      WS_OVERLAPPEDWINDOW, /* default window */
      CW_USEDEFAULT,    /* Windows decides the position */
      CW_USEDEFAULT,    /* where the window ends up on the screen */
      440,         /* The programs width */
      330,         /* and height in pixels */
      HWND_DESKTOP,    /* The window is a child-window to desktop */
      NULL,        /* No menu */
      hThisInstance,    /* Program Instance handler */
      NULL         /* No Window Creation data */
      );

  /* Make the window visible on the screen */
  ShowWindow (hwnd, nCmdShow);

  /* Run the message loop. It will run until GetMessage() returns 0 */
  while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))
  {
    /* Translate virtual-key messages into character messages */
    TranslateMessage(&messages);
    /* Send message to WindowProcedure */
    DispatchMessage(&messages);
  }

  /* The program return-value is 0 - The value that PostQuitMessage() gave */
  return messages.wParam;
}

/* This function is called by the Windows function DispatchMessage() */
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  switch (message)         /* handle the messages */
  {
    case WM_CREATE:
    {
       ListViewOwner = CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE , WC_LISTVIEW, "",
                 WS_CHILD | LVS_REPORT | WS_VISIBLE | LVS_OWNERDRAWFIXED,
                 10, 10, 400, 265, hwnd,
                 (HMENU)IDC_LISTVIEWOWNER, NULL, NULL);
       ListView_SetExtendedListViewStyle(ListViewOwner, LVS_EX_FULLROWSELECT | LVS_EX_GRIDLINES);
       SetWindowSubclass(ListViewOwner, ListViewProc, 0, 0);
       FillListView(ListViewOwner);

       break;
    }

    case WM_DRAWITEM:
    {
       // ListView Item satır çizimi burada (Üst pencere WM_DRAWITEM)
       if (wParam == IDC_LISTVIEWOWNER) {
         LPDRAWITEMSTRUCT lDraw = (LPDRAWITEMSTRUCT)lParam;
         char cdizi[20];
         int id1, id2;

         // Eğer satır seçilmiş ise tüm satır seçim çizimi yapar.
         if(lDraw->itemState && ODS_SELECTED) {
          FillRect(lDraw->hDC, &lDraw->rcItem, CreateSolidBrush((COLORREF)SELECTBG));
          SetTextColor (lDraw->hDC, SELECTFONT);
         }
         else {
          FillRect(lDraw->hDC, &lDraw->rcItem, CreateSolidBrush((COLORREF)RGB(255,255,255)));
          SetTextColor (lDraw->hDC, RENKFONT);
         }
         // Bir satırda yer alan öğe ve alt öğeleri sırayla çizme
         for (id1=0, id2=5; id1<4; id1++, id2+=98) {
           ListView_GetItemText(ListViewOwner, lDraw->itemID, id1, cdizi, sizeof(cdizi));
           lDraw->rcItem.left=id2;
           DrawText(lDraw->hDC, cdizi, strlen(cdizi), &lDraw->rcItem, DT_LEFT | DT_VCENTER | DT_SINGLELINE);
         }
       }

       break;
    }

    case WM_MEASUREITEM:
    {
       // ListView LVS_OWNERDRAWFIXED Özelliği ile tanımlandığında sadece bir kez çağrılır.
       // LVS_OWNERDRAWFIXED kullanılınca, NM_CUSTOMDRAW altındaki satır çizimi devre dışı kalır.
       LPMEASUREITEMSTRUCT mItem = (LPMEASUREITEMSTRUCT)lParam;
       if (mItem->CtlType==ODT_LISTVIEW) {
         mItem->itemHeight = 24;
       }
       break;
    }

    case WM_DESTROY:
       PostQuitMessage (0);    /* send a WM_QUIT to the message queue */
       break;
    default:            /* for messages that we don't deal with */
      return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
  }

  return 0;
}

LRESULT CALLBACK ListViewProc (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam, UINT_PTR uIdSubclass, DWORD_PTR dwRefData)
{
 switch (message) {
   // LVS_OWNERDRAWFIXED ListView Header bölümünü çizmek için
   // Listview item satır çizimi üst pencere WM_DRAWITEM mesajı içinde
   case WM_DRAWITEM:
   {
     LPDRAWITEMSTRUCT lDraw = (LPDRAWITEMSTRUCT)lParam;
     char cdizi[20];
     HDITEM hdi = { 0 };
     hdi.mask = HDI_TEXT | HDI_FORMAT;
     hdi.pszText = cdizi;
     hdi.cchTextMax = 20;
     HBRUSH hBrush;

     if(lDraw->CtlType==ODT_HEADER) {
       SetBkMode(lDraw->hDC, TRANSPARENT);
       if (lDraw->itemID%2) hBrush = CreateSolidBrush(RENKSUTUN02);
       else hBrush = CreateSolidBrush(RENKSUTUN01);

       SetTextColor(lDraw->hDC, RENKFONT);
       SelectObject(lDraw->hDC, hBrush);

       FillRect(lDraw->hDC, &lDraw->rcItem, NULL);

       Header_GetItem(lDraw->hwndItem, lDraw->itemID, &hdi);
       DrawText(lDraw->hDC, cdizi, strlen(cdizi), &lDraw->rcItem, DT_CENTER|DT_VCENTER);
     }
     DeleteObject(hBrush);

     break;
   }
 }

 return DefSubclassProc(hwnd, message, wParam, lParam);
}

void FillListView(HWND hwnd)
{
 LVCOLUMN lvc;
 LVITEM lvI;
 int idCol=4, idItem=10;
 char cdizi[15];
 int id1, id2;
 HDITEM hdi = { 0 };

 // LVCOLUMN structure için ilk değer atama işlemlerini yapar.
 lvc.mask = LVCF_FMT | LVCF_WIDTH | LVCF_TEXT | LVCF_SUBITEM;
 lvc.cx = 98;      // Sütun genişliği değeri
 lvc.pszText = cdizi;
 lvc.cchTextMax = sizeof(cdizi);
 lvc.fmt = LVCFMT_LEFT; // Sütunları sol tarafa ayarlar

 // Sütun ekleme işlemleri
 for (id1=0; id1<idCol; id1++) {
    lvc.iSubItem = id1;
    sprintf(cdizi, "%s%d", "Column", id1+1);
    lvc.pszText = cdizi;
    // Sütun ekleme işlemi
    ListView_InsertColumn(hwnd, id1, &a;lvc);
 }

 // Bu işlem yapılmazsa, Subclassing fonksiyonu (ListViewProc) içinde başlık değerlerine işlem yapılamaz.
 if (GetWindowLongPtr(hwnd, GWL_STYLE) & LVS_OWNERDRAWFIXED) {
   for (id1=0; id1<idCol; id1++) {
      hdi.mask = HDI_FORMAT;
      hdi.fmt = HDF_OWNERDRAW;
      Header_SetItem(ListView_GetHeader(hwnd), id1, &hdi);
   }
 }

 // LVITEM structure için ilk değer atama işlemlerini yapar.
 lvI.mask   = LVIF_TEXT | LVIF_STATE;
 lvI.stateMask = 0;
 lvI.iSubItem = 0;
 lvI.state   = 0;

 // Satır ekleme işlemleri
 for (id1=0; id1<idItem; id1++) {
    lvI.iItem = id1;
    sprintf(cdizi, "%s%d", "Item", id1+1);
    lvI.pszText  = cdizi;
    // İlk sütun için öğe ekleme işlemleri
    ListView_InsertItem(hwnd, &lvI);

    // Diğer sütunlar için öğe ekleme işlemleri
    for (id2=1; id2<idCol; id2++) {
      sprintf(cdizi, "%s%d-%d", "SubItem", id1+1, id2+1);
      ListView_SetItemText(hwnd, id1, id2, cdizi);
    }
 }
}

Program derleyip çalıştırdığımızda aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsü karşımıza gelecektir:

Programın kaynak kodları

Programın exe dosyası