Ana sayfa > Programlama > Windows API Programlama > WinAPI örnek kodlar > winapi_ornek00006

Windows API örnek kodlar

Sütun genişliği sabitlenmiş ListView (Subclassing işlemi ile)

Bir Windows API programında kullanılan ListView kontrolünün sütun başlığının genişliğini sabitlemek için, Subclassing işlemi ile, hem başlık penceresi hem de normal kontrol penceresi için birer fonksiyon oluşturarak HDN_BEGINTRACKW, HDN_BEGINTRACKA, WM_SETCURSOR ve WM_LBUTTONDOWN mesajlarına işlem yapabiliriz.

Programda yer alacak main.c dosyasının içeriği aşağıdaki şekilde olacaktır:

main.c


#if defined(UNICODE) && !defined(_UNICODE)
  #define _UNICODE
#elif defined(_UNICODE) && !defined(UNICODE)
  #define UNICODE
#endif

// commctrl.h içindeki bazı verilerin kullanımı için gerekli
#define _WIN32_WINNT 0x0601
#define _WIN32_IE 0x0501

#define IDC_LISTVIEW 1001

#include <tchar.h>
#include <windows.h>
#include <commctrl.h>
#include <stdio.h>

HWND ListView;

/* Declare Windows procedure */
LRESULT CALLBACK WindowProcedure(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

void FillListView(HWND hwnd);
LRESULT CALLBACK ListViewHeaderProc(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam, UINT_PTR uIdSubclass, DWORD_PTR dwRefData);
LRESULT CALLBACK ListViewProc(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam, UINT_PTR uIdSubclass, DWORD_PTR dwRefData);

/* Make the class name into a global variable */
TCHAR szClassName[ ] = _T("CodeBlocksWindowsApp");

int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
           HINSTANCE hPrevInstance,
           LPSTR lpszArgument,
           int nCmdShow)
{
  HWND hwnd;        /* This is the handle for our window */
  MSG messages;      /* Here messages to the application are saved */
  WNDCLASSEX wincl;    /* Data structure for the windowclass */

  /* The Window structure */
  wincl.hInstance = hThisInstance;
  wincl.lpszClassName = szClassName;
  wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;   /* This function is called by windows */
  wincl.style = CS_DBLCLKS;         /* Catch double-clicks */
  wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);

  /* Use default icon and mouse-pointer */
  wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
  wincl.lpszMenuName = NULL;         /* No menu */
  wincl.cbClsExtra = 0;           /* No extra bytes after the window class */
  wincl.cbWndExtra = 0;           /* structure or the window instance */
  /* Use Windows's default colour as the background of the window */
  wincl.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR_BACKGROUND;

  /* Register the window class, and if it fails quit the program */
  if (!RegisterClassEx (&wincl))
    return 0;

  /* The class is registered, let's create the program*/
  hwnd = CreateWindowEx (
      0,          /* Extended possibilites for variation */
      szClassName,     /* Classname */
      _T("Sütun genişliği sabit Listview"),    /* Title Text */
      WS_OVERLAPPEDWINDOW, /* default window */
      CW_USEDEFAULT,    /* Windows decides the position */
      CW_USEDEFAULT,    /* where the window ends up on the screen */
      440,         /* The programs width */
      245,         /* and height in pixels */
      HWND_DESKTOP,    /* The window is a child-window to desktop */
      NULL,        /* No menu */
      hThisInstance,    /* Program Instance handler */
      NULL         /* No Window Creation data */
      );

  /* Make the window visible on the screen */
  ShowWindow (hwnd, nCmdShow);

  /* Run the message loop. It will run until GetMessage() returns 0 */
  while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))
  {
    /* Translate virtual-key messages into character messages */
    TranslateMessage(&messages);
    /* Send message to WindowProcedure */
    DispatchMessage(&messages);
  }

  /* The program return-value is 0 - The value that PostQuitMessage() gave */
  return messages.wParam;
}

/* This function is called by the Windows function DispatchMessage() */

LRESULT CALLBACK WindowProcedure(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  switch (message)         /* handle the messages */
  {
    case WM_CREATE:
    {
       ListView = CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE , WC_LISTVIEW, "",
                 WS_CHILD | LVS_REPORT | WS_VISIBLE,
                 10, 10, 400, 185, hwnd,
                 (HMENU) IDC_LISTVIEW, NULL, NULL);
       ListView_SetExtendedListViewStyle(ListView, LVS_EX_FULLROWSELECT | LVS_EX_GRIDLINES);
       SetWindowSubclass(ListView, ListViewProc, 0, 0);
       SetWindowSubclass(ListView_GetHeader(ListView), ListViewHeaderProc, 0, 0);
       FillListView(ListView);

       break;
    }

    case WM_DESTROY:
       PostQuitMessage (0);    /* send a WM_QUIT to the message queue */
       break;
    default:            /* for messages that we don't deal with */
      return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
  }

  return 0;
}

LRESULT CALLBACK ListViewHeaderProc(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam, UINT_PTR uIdSubclass, DWORD_PTR dwRefData)
{
 switch (message) {
   // İmleç işaretinin boyutlandırma işaretine dönüşmesini engelleme
   case WM_SETCURSOR:
   {
     return TRUE;
   }
   // Başlığa tıklama ve çift tıklamayı engelleme
   case WM_LBUTTONDOWN:
   {
     return 0;
   }
 }

 return DefSubclassProc(hwnd, message, wParam, lParam);
}

LRESULT CALLBACK ListViewProc(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam, UINT_PTR uIdSubclass, DWORD_PTR dwRefData)
{
 switch (message) {
   case WM_NOTIFY:
   {
     switch (((LPNMHDR)lParam)->code) {
       // Listview başlık yeniden boyutlandırma işlemini engelleme
       case HDN_BEGINTRACKW:
       case HDN_BEGINTRACKA:
         return TRUE;
         break;

     }
     break;
   }
 }

 return DefSubclassProc(hwnd, message, wParam, lParam);
}

void FillListView(HWND hwnd)
{
 LVCOLUMN lvc;
 LVITEM lvI;
 int idCol=4, idItem=10;
 char cdizi[15];
 int id1, id2;

 // LVCOLUMN structure için ilk değer atama işlemlerini yapar.
 lvc.mask = LVCF_FMT | LVCF_WIDTH | LVCF_TEXT | LVCF_SUBITEM;
 lvc.cx = 98;      // Sütun genişliği değeri
 lvc.pszText = cdizi;
 lvc.cchTextMax = sizeof(cdizi);
 lvc.fmt = LVCFMT_LEFT; // Sütunları sol tarafa ayarlar

 // Sütun ekleme işlemleri
 for (id1=0; id1<idCol; id1++) {
    lvc.iSubItem = id1;
    sprintf(cdizi, "%s%d", "Column", id1+1);
    lvc.pszText = cdizi;
    // Sütun ekleme işlemi
    ListView_InsertColumn(hwnd, id1, &lvc);
 }

 // LVITEM structure için ilk değer atama işlemlerini yapar.
 lvI.mask   = LVIF_TEXT | LVIF_STATE;
 lvI.stateMask = 0;
 lvI.iSubItem = 0;
 lvI.state   = 0;

 // Satır ekleme işlemleri
 for (id1=0; id1<idItem; id1++) {
    lvI.iItem = id1;
    sprintf(cdizi, "%s%d", "Item", id1+1);
    lvI.pszText  = cdizi;
    // İlk sütun için öğe ekleme işlemleri
    ListView_InsertItem(hwnd, &lvI);

    // Diğer sütunlar için öğe ekleme işlemleri
    for (id2=1; id2<idCol; id2++) {
      sprintf(cdizi, "%s%d-%d", "SubItem", id1+1, id2+1);
      ListView_SetItemText(hwnd, id1, id2, cdizi);
    }
 }
}

Program derleyip çalıştırdığımızda aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsü karşımıza gelecektir:

Programın kaynak kodları

Programın exe dosyası