Ana sayfa > Programlama > C Programlama > C örnek kodlar > c_ornek00017

C örnek kodlar

Libcurl kullanarak bir web sitesinin HTML içeriğini okutma

Program, libcurl kütüphanesini kullanarak bir web sitesinin HTML kod içeriğini okuyarak ilk 1000 karakterini ekrana yazar.

Windows işletim sisteminde libcurl kullanımı için, libcurl ve OPENSSL kurulumuna ihtiyaç duyulmaktadır.


#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
#include <ctype.h>
#include <curl/curl.h>

void getWebsitehtmlcode(const char *url);
static size_t WriteMemoryCallback(void *contents, size_t size, size_t nmemb, void *userp);

char *bg_utf8_ISO88591(char *str);
char *bg_replace_substr(const char *str, const char *find, const char *replace);

struct MemoryStruct {
 char *memory;
 size_t size;
};

int main(void)
{
  // Türkçe karakterler için
	setlocale(LC_ALL, "Turkish");

  getWebsitehtmlcode("https://www.example.com/");

  return 0;
}

void getWebsitehtmlcode(const char *url)
{
 char *rdizi;
 CURL *curl_handle;
 CURLcode res;

 struct MemoryStruct chunk;

 chunk.memory = malloc(1); // Okunan bilginin büyüklüğüne göre realloc() fonksiyonu ile artırılır.
 chunk.size = 0;

 curl_global_init(CURL_GLOBAL_ALL);

 // curl oturumu açma
 curl_handle = curl_easy_init();

 if(curl_handle) {
   // Web site adresi
   curl_easy_setopt(curl_handle, CURLOPT_URL, url);

   curl_easy_setopt(curl_handle, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0L); // https için gerekli
   curl_easy_setopt(curl_handle, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0L); // https için gerekli

   // Alınan veriler bu fonksiyona gönderilir.
   curl_easy_setopt(curl_handle, CURLOPT_WRITEFUNCTION, WriteMemoryCallback);
   curl_easy_setopt(curl_handle, CURLOPT_WRITEDATA, (void *)&chunk);
   curl_easy_setopt(curl_handle, CURLOPT_USERAGENT, "libcurl-agent/1.0");

   // İşlem gerçekleştirme
   res = curl_easy_perform(curl_handle);

   // Hata kontrolu
   if(res != CURLE_OK) {
    printf("curl_easy_perform() hatası: %s\n", curl_easy_strerror(res));
   }
   else {
    printf("Alınan byte sayısı: %lu\n", (unsigned long)chunk.size);

    if(strstr(chunk.memory, "charset=utf-8") || strstr(chunk.memory, "charset=UTF-8")) {
      rdizi = bg_utf8_ISO88591(chunk.memory);
      printf("%.1000s\n", rdizi);
    }
    else printf("%.1000s\n", chunk.memory);
   }

   curl_easy_cleanup(curl_handle);
 }

 free(chunk.memory);
 free(rdizi);

 curl_global_cleanup();
}

static size_t WriteMemoryCallback(void *contents, size_t size, size_t nmemb, void *userp)
{
 size_t realsize = size * nmemb;
 struct MemoryStruct *mem = (struct MemoryStruct *)userp;

 char *ptr = realloc(mem->memory, mem->size + realsize + 1);
 if(ptr == NULL) {
   printf("Yetersiz bellek\n");
   return 0;
 }

 mem->memory = ptr;
 memcpy(&(mem->memory[mem->size]), contents, realsize);
 mem->size += realsize;
 mem->memory[mem->size] = 0;

 return realsize;
}

char *bg_utf8_ISO88591(char *str)
{
 char *nstr = malloc(strlen(str)+1);
 nstr = str;
 char *sdizi;
 char utf8_char[][3] = { "\xC4\xB1", "\xC3\xBC", "\xC4\x9F", "\xC5\x9F", "\xC3\xA7", "\xC3\xB6", "\xC3\x9C",
             "\xC4\xB0", "\xC3\x87", "\xC3\x96", "\xC4\x9E", "\xC5\x9E" };
 char tr_char[][2] = { "ı", "ü", "ğ", "ş", "ç", "ö", "Ü", "İ", "Ç", "Ö", "Ğ", "Ş" };
 int id;

 for (id=0; id<12; id++) {
    sdizi = bg_replace_substr(nstr, utf8_char[id], tr_char[id]);
    nstr = realloc(nstr, strlen(sdizi)+1);
    strcpy(nstr, sdizi);
    free(sdizi);
 }

 return nstr;
}

char *bg_replace_substr(const char *str, const char *find, const char *replace)
{
 unsigned find_len, replace_len;
 char *newstr;
 unsigned int newstr_size;   // Yeni oluşturulan karakter dizisinin boyutu
 unsigned int newstr_act = 0;  // Yeni oluşturulan karakter dizisinin aktif konumu
 char *pfind;          // Değiştirilecek olan karakter dizisinin adresi

 find_len = strlen(find);    // Değiştirilecek olan karakter dizisinin boyutu

 // Ana karakter dizisi veya değiştirilecek karakter dizisi boş ise
 if (!strlen(str) || !find_len) return NULL;

 replace_len = strlen(replace);
 newstr_size = strlen(str) + 1;
 newstr = malloc(newstr_size);

 while ((pfind = strstr(str, find))) {
   // Bulunan karakter dizisine kadar olan karakterleri newstr belleğine kopyalama
   memcpy(newstr + newstr_act, str, pfind - str);
   // Bulunan karakter dizisinin başlangıç adresinin
   // orjinal str işaretçisi ile olan farkını newstr_act değerine ekleme
   newstr_act += pfind - str;
   // Orjinal karakter dizisi adresini, bulunan karakter dizisinin adresinden
   // find uzunluğu kadar ileri alma
   str = pfind + find_len;
   // Yeni oluşturulan karakter dizisine eklenecek veya çıkarılacak olan karakter
   // sayısına göre newstr_size boyutunu hesaplama
   newstr_size = newstr_size - find_len + replace_len;
   // Yeni oluşturulan karakter dizisinin bellek ayırma işlemini yenileme
   newstr = realloc(newstr, newstr_size);
   // replace karakter dizisini newstr dizisine ekleme
   memcpy(newstr + newstr_act, replace, replace_len);
   // newstr_act değerini replace uzunluğu kadar artırma
   newstr_act += replace_len;
 }

 // Kalan değerleri newstr belleğine kopyalama
 memcpy(newstr + newstr_act, str, strlen(str));
 newstr_act += strlen(str);
 *(newstr+newstr_act) = '\0';

 return newstr;
}