Windows API'de bir kontrolün fare resmini değiştirme

Windows API'de bir kontrol üzerine geldiğimizde fare resmini değiştirmek için WM_SETCURSOR mesajını kullanabiliriz.

Öncelikle Burada gösterildiği gibi bir Windows API projesi oluşturalım. Projeyle birlikte otomatik olarak oluşturulan main.c dosyası içine aşağıda gösterilen kodları ekleyelim:

HWND hwndStatic, hwndButton;

case WM_CREATE:
   hwndStatic = CreateWindowEx(0, "STATIC", "Static kontrol",
            WS_CHILD | WS_VISIBLE | SS_LEFT | SS_NOTIFY, 50, 50, 100, 20,
            hwnd, 0, NULL, NULL);

   hwndButton = CreateWindowEx(0, "BUTTON", "Button",
            WS_CHILD | WS_VISIBLE, 170, 50, 120, 30,
            hwnd, 0, NULL, NULL);
   break;

case WM_SETCURSOR:
   if (((HWND)wParam == hwndButton) || ((HWND)wParam == hwndStatic)) {
     SetCursor(LoadCursor (NULL, IDC_HAND));
     return TRUE;
   }
   else return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
   break;

Yukarıdaki kodlarla biri statik ve biri buton olmak üzere 2 adet kontrol oluşturuyoruz.

Statik kontrol oluştururken SS_NOTIFY parametresini WM_SETCURSOR mesajının kullanılabilmesi için ekliyoruz.

Bir kontrol penceresine fare girdiğinde WM_SETCURSOR mesajı kontrolün içinde bulunduğu pencereye gönderilir.

Eğer mesajı gönderen kontrol hwndStatic veya hwndButton ise , ana pencere fonksiyonu SetCursor() fonksiyonunu kullanarak LoadCursor() fonksiyonu ile yüklenen IDC_HAND değerini fare resmi olarak ayarlar. Fare resmini ayarladıktan sonra, TRUE değerini geri döndürerek sistemin herhangi bir işlem yapmasını engeller.

Aksi takdirde, DefWindowProc() fonksiyonunu çağırarak sistemin fare resminin kullanılmasını sağlar.

Yukarıdaki kodları eklediğimizde, main.c dosyasının en son hali aşağıdaki şekilde olacaktır.

main.c

#if defined(UNICODE) && !defined(_UNICODE)
  #define _UNICODE
#elif defined(_UNICODE) && !defined(UNICODE)
  #define UNICODE
#endif

#include <tchar.h>
#include <windows.h>

/* Declare Windows procedure */
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

/* Make the class name into a global variable */
TCHAR szClassName[ ] = _T("DenemeApp");

HWND hwndStatic, hwndButton;

int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
           HINSTANCE hPrevInstance,
           LPSTR lpszArgument,
           int nCmdShow)
{
  HWND hwnd;        /* This is the handle for our window */
  MSG messages;      /* Here messages to the application are saved */
  WNDCLASSEX wincl;    /* Data structure for the windowclass */

  /* The Window structure */
  wincl.hInstance = hThisInstance;
  wincl.lpszClassName = szClassName;
  wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;   /* This function is called by windows */
  wincl.style = CS_DBLCLKS;         /* Catch double-clicks */
  wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);

  /* Use default icon and mouse-pointer */
  wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
  wincl.lpszMenuName = NULL;         /* No menu */
  wincl.cbClsExtra = 0;           /* No extra bytes after the window class */
  wincl.cbWndExtra = 0;           /* structure or the window instance */
  /* Use Windows's default colour as the background of the window */
  wincl.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR_BACKGROUND;

  /* Register the window class, and if it fails quit the program */
  if (!RegisterClassEx (&wincl))
    return 0;

  /* The class is registered, let's create the program*/
  hwnd = CreateWindowEx (
      0,            /* Extended possibilites for variation */
      szClassName,       /* Classname */
      _T("Deneme Uygulaması"), /* Title Text */
      WS_OVERLAPPEDWINDOW,   /* default window */
      CW_USEDEFAULT,      /* Windows decides the position */
      CW_USEDEFAULT,      /* where the window ends up on the screen */
      544,           /* The programs width */
      375,           /* and height in pixels */
      HWND_DESKTOP,      /* The window is a child-window to desktop */
      NULL,          /* No menu */
      hThisInstance,      /* Program Instance handler */
      NULL           /* No Window Creation data */
      );

  /* Make the window visible on the screen */
  ShowWindow (hwnd, nCmdShow);

  /* Run the message loop. It will run until GetMessage() returns 0 */
  while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))
  {
    /* Translate virtual-key messages into character messages */
    TranslateMessage(&messages);
    /* Send message to WindowProcedure */
    DispatchMessage(&messages);
  }

  /* The program return-value is 0 - The value that PostQuitMessage() gave */
  return messages.wParam;
}

/* This function is called by the Windows function DispatchMessage() */
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  switch (message)         /* handle the messages */
  {
    case WM_CREATE:
       hwndStatic = CreateWindowEx(0, "STATIC", "Static kontrol",
                WS_CHILD | WS_VISIBLE | SS_LEFT | SS_NOTIFY, 50, 50, 100, 20,
                hwnd, 0, NULL, NULL);

       hwndButton = CreateWindowEx(0, "BUTTON", "Button",
                WS_CHILD | WS_VISIBLE, 170, 50, 120, 30,
                hwnd, 0, NULL, NULL);
       break;

    case WM_SETCURSOR:
       if (((HWND)wParam == hwndButton) || ((HWND)wParam == hwndStatic)) {
         SetCursor(LoadCursor (NULL, IDC_HAND));
         return TRUE;
       }
       else return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
       break;

    case WM_DESTROY:
       PostQuitMessage (0);    /* send a WM_QUIT to the message queue */
       break;
    default:            /* for messages that we don't deal with */
       return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
  }

  return 0;
}

Program derleyip çalıştırdığımızda aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsü karşımıza gelecektir: