Windows API

Static Kontrol

► Kontroller

Bu bölümde, programımıza bir STATIC kontrol eklemeye çalışacağız. Statik kontroller kullanıcıya bilgi içerikli metin ve grafik değerler sunan, kullanıcının herhangi bir giriş işlemi yapmasına gerek olmayan kontrollerdır. Statik kontroller fare ile seçilemez ve aktif kontrol olarak işlem yapılamaz.

Statik kontrol, CreateWindowEx() fonksiyonunun lpClassName parametresi içinde STATIC veya WC_STATIC değeri ile tanımlanan bir kontroldür.

STATIC değerini kullanırsanız programın başında windows.h başlık dosyasını dahil etmeniz yeterlidir, ancak WC_STATIC değerini kullanırsanız commctrl.h başlık dosyasını dahil etmeniz gerekir.

Bu bölümde, WindowProcedure() içinde kullanacağımız WM_CREATE ifadesi ile, program ana penceresi oluşturulduğunda WindowProcedure() fonksiyonuna gönderilen mesaja işlem yapılır. Bu seçeneğin içinde statik kontrolu oluşturmaya çalışacağız:

Aşağıdaki 2 kod satırı programın başına global değerler olarak eklenir:

#define IDC_STATIC 101 /* Statik kontrol için tanımlayıcı makro bildirimi */
HWND hwndStatic01;   /* Statik kontrol pencere Handle değeri bildirimi */
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND hwnd,UINT message,WPARAM wParam,LPARAM lParam)
{
 switch (message)
 { 
  case WM_CREATE:
     hwndStatic01 = CreateWindowEx(0, "STATIC", "Statik kontrol",
                WS_CHILD | WS_VISIBLE | SS_LEFT, 20, 20, 300, 20,
                hwnd, (HMENU) IDC_STATIC, NULL, NULL);
     break;		 
		 
  case WM_DESTROY:
     PostQuitMessage (0);
     break;
		 
  default:         
     return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
 }

 return 0;
}

WindowProcedure() fonksiyonu içinde renkli olarak gösterilen yeni kodların açıklamaları aşağıdadır:

WM_CREATE : 1 sayı değerine karşılık gelen mesaj, program CreateWindowEx() veya CreateWindow() fonksiyonunu kullanarak bir pencere oluşturmak istediğinde oluşturulur. Yeni oluşturulan pencerenin mesaj işlem fonksiyonu, bu mesajı pencere oluşturulduktan sonra ve pencere ekranda gösterilmeden önce alır.

wParam parametresi kullanılmaz. lParam parametresi ise oluşturulan pencere hakkında bilgi içeren CREATESTRUCT yapısını gösteren bir işaretçidir.

Dönüş değeri

Eğer program bu mesaja işlem yaparsa, pencerenin olşuturulmasına devam edilmesi için sıfır değeri geri vermesi gerekir. Eğer program -1 değeri geri verirse, pencere yok edilir ve CreateWindowEx() veya CreateWindow() fonksiyonu NULL bir Handle değeri geri verir.

Statik kontrol penceresi oluşturulurken, CreateWindowEx() fonksiyonunun lpClassName parametresi için sistemdeki ön tanımlı değerlerden biri olan STATIC değeri kullanılır.

Program çalıştığında:

 • Program penceresi oluşturulur oluşturulmaz WM_CREATE mesajı mesaj işlem fonksiyonuna gönderilir. switch yapısının bu seçeneği altında CreateWindowEx() fonksiyonu ile bir statik kontrol oluşturulur.

Programın çalışan en son hali aşağıdadır:

#include <windows.h>

#define IDC_STATIC 101

LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

char szClassName[ ] = "WinAPIWindowsApp";
HINSTANCE ghInst;
HWND hwndStatic01;

int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance, 
          HINSTANCE hPrevInstance,
          LPSTR lpszArgument,
          int nCmdShow)
{
 HWND hwndMain;     
 MSG messages;   
 WNDCLASSEX wincl;

 ghInst = hThisInstance; 

 wincl.hInstance = hThisInstance;
 wincl.lpszClassName = szClassName;
 wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;
 wincl.style = CS_DBLCLKS;      
 wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);

 wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
 wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
 wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
 wincl.lpszMenuName = NULL; 
 wincl.cbClsExtra = 0; 
 wincl.cbWndExtra = 0; 
 wincl.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR_BACKGROUND;

 if (!RegisterClassEx (&wincl)) return 0;

 hwndMain = CreateWindowEx (0, szClassName, "WinAPI Temel Program", WS_OVERLAPPEDWINDOW, 
             CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 544, 375, HWND_DESKTOP, NULL, 
             hThisInstance, NULL);
						 
 if (!hwndMain) return 0;

 ShowWindow (hwndMain, nCmdShow);
 UpdateWindow(hwndMain);

 while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0) > 0) {
  TranslateMessage(&messages);
  DispatchMessage(&messages);
 }	
	
 return messages.wParam;
}

LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND hwnd,UINT message,WPARAM wParam,LPARAM lParam)
{
 switch (message)
 { 
  case WM_CREATE:
     hwndStatic01 = CreateWindowEx(0, "STATIC", "Statik kontrol",
                WS_CHILD | WS_VISIBLE | SS_LEFT, 20, 20, 300, 20,
                hwnd, (HMENU) IDC_STATIC, NULL, NULL);
     break;		 
		 
  case WM_DESTROY:
     PostQuitMessage (0);
     break;
		 
  default:         
     return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
 }

 return 0;
}

Program çalıştığında karşınıza gelecek ekran görüntüsü aşağıdadır: